Conversation Between janketa and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Đôi chân Khánh đi không nổi. Khánh từng nói Khánh yêu Nhi c̣n hơn cả bản thân ḿnh kia mà.
    đá thạch anh
    da thach anh
    Thậm chí, Khánh c̣n nói có thể hy sinh tất cả v́ Nhi. Lẽ nào bây giờ chỉ v́ chuyện này mà Khánh dứt bỏ Nhi. Vậy th́ tất cả những lời mà Khánh nói, những việc mà Khánh làm chỉ là giả dối thôi sao.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1